12,806 kết quả

Căn LVV-CL10-18

126 m²

Đông

Giữ chỗ

Căn LVV-BT03-02

187 m²

Đông

Chưa bán

Căn LVV-CL10-17

90 m²

Đông

Giữ chỗ

Căn LVV-CL09-02

90 m²

Đông

Giữ chỗ

Căn LVV-CL10-12

90 m²

Đông

Chưa bán

Căn LVV-CL09-13

90 m²

Đông

Giữ chỗ

Căn LVV-CL09-01

90 m²

Đông

Giữ chỗ

Căn LVV-CL10-04

90 m²

Đông

Chưa bán

Căn LVV-CL09-14

90 m²

Đông

Giữ chỗ

Căn LVV-CL12-32

105 m²

Đông

Giữ chỗ

Căn LVV-CL09-15

90 m²

Đông

Chưa bán

Căn LVV-CL10-03

90 m²

Đông

Giữ chỗ

Căn FGC-HH1-812B

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1402

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1405

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-804

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1704

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1414

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1714

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-2205

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-805

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-2204

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-802

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1712B

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-2214

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1705

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1702

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1412B

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-2202

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1404

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn GSA-1402

2N

Đông - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSA-2302

2N

Đông - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-12A04

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-0910

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-12A08

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-2108

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-12A02

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-1406

3N

Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-2306

3N

Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSA-2406

3N

Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSA-2502

2N

Đông - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-0901

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-1412

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-12A06

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-0904

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-12A11

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-12A12

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-2110

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-2402

2N

Tây - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-2408

2N

Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSA-1407

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSA-1408

2N

Nam - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-12A10

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-2404

 

2.xx tỷ

Đã bán
  • ParkView City
  • Có 81 kết quả
  • Cập nhật: 06/07/2021 15:02

Căn PVC-2206

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn PVC-912

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-2909

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-2203A

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn PVC-913

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-11A03A

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn PVC-907

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-2215

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn PVC-2907

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-812

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-11A01

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-2211

 

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-1412

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-2916

 

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-2901

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-11A03

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn PVC-2209

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-814

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-2903A

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn PVC-2208

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn PVC-2913

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-11A17

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn PVC-2217

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn PVC-901

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-17.6

258 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-23.29

320 m²

8.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-23.11

378 m²

14.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-03.1

318 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-16.12

381 m²

9.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-07.4

226 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-10.3

272 m²

3.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-23.32

267 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-14.2

260 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-19.11

281 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-16.8

620 m²

14.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-23.28

267 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-07.12

300 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-19.7

281 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-23.1

378 m²

14.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-20.13

359 m²

8.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-11.8

3,143 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-16.11

518 m²

14.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-06.1

387 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-16.8

620 m²

14.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-10.7

268 m²

3.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-06.13

268 m²

3.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-08.2

334 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-20.13

359 m²

8.xx tỷ

Chưa bán

Căn CHA-BT2.5

400 m²

16.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-SH3.20

175 m²

14.xx tỷ

Chưa bán

Căn CHA-BT4.9

400 m²

16.xx tỷ

Đã cọc

Căn CHA-BT2.1

531 m²

19.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-SH2.3

175 m²

14.xx tỷ

Chưa bán

Căn CHA-DL3.2

303 m²

15.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-BT4.4

400 m²

16.xx tỷ

Chưa bán

Căn CHA-BT2.8

400 m²

17.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-BT2.2

400 m²

16.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-SL1.3

248 m²

13.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-SH1.3

175 m²

14.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-SH3.6

175 m²

14.xx tỷ

Chưa bán

Căn CHA-BT4.5

400 m²

16.xx tỷ

Chưa bán

Căn CHA-SH3.14

175 m²

14.xx tỷ

Chưa bán

Căn CHA-BT5.3

400 m²

19.xx tỷ

Đã cọc

Căn CHA-BT4.3

400 m²

16.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-BT2.10

608 m²

22.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-BT4.1

441 m²

17.xx tỷ

Chưa bán

Căn CHA-DL3.3

301 m²

15.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-DL4.12

301 m²

15.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-DL2.5

250 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-SH2.1

175 m²

14.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-BT5.2

400 m²

19.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-DL3.9

311 m²

15.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T2/24/2/C1

 

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T2/22/3/D2

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/20/2/B1

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/27/8/B1

 

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T2/17/3A/B1

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/9/3A/B1

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/15/3/B1

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/31/3A/H4

 

8.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T2/8/8/C1(M)

 

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T1/5/5/C2

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/6/8/C1(M)

 

3.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T2/25/8/C1(M)

 

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T1/17/7/D2

 

5.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/19/3A/B1

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/11/6/D1

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/15/3A/D2(M)

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/24/3/D2

 

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T1/12b/5/C2

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/7/2/C1

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/17/6/B2

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/26/6/D1

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T2/27/3/D2

 

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T2/10/2/C1

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/22/6/D1

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn D1407

3N

Tây Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn C0608

3N

Tây Bắc - 4.xx tỷ

Chưa bán

Căn B1707

3N

Tây Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn B2208

3N

Đông Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn C0507

3N

Đông Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn B1703

2N

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B2306

2N

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B1601

3N

Tây Nam - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn C0802

3N

Tây Nam - 4.xx tỷ

Đã bán

Căn C2302

3N

Tây Nam - 4.xx tỷ

Đã bán

Căn C0502

3N

Tây Nam - 4.xx tỷ

Chưa bán

Căn D1401

3N

Tây Bắc - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn B1906

2N

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn C0702

3N

Tây Nam - 4.xx tỷ

Chưa bán

Căn B0806

2N

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B0607

3N

Tây Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn B0604

3N

Tây Bắc - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn C1602

3N

Tây Nam - 4.xx tỷ

Chưa bán

Căn C2707

3N

Đông Nam - 3.xx tỷ

Giữ chỗ

Căn B0702

3N

Tây Bắc - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn B0401

3N

Tây Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn B0406

2N

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B0907

3N

Tây Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn C0902

3N

Tây Nam - 4.xx tỷ

Chưa bán

Căn ERP-RV.2708

3N - 2T

Đông Nam - 2.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-RV.1906

2N - 2T

Đông Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.1220

2N - 2T

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.1517

3N - 2T

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.2522

2N - 2T

Đông Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.3020

2N - 2T

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.0902

2N - 2T

Đông Nam - 2.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-RV.3011

2N - 2T

Tây Nam - 2.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-RV.2311

2N - 2T

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.2605

2N - 2T

Đông Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.2703

3N - 2T

Đông Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.0707

2N - 2T

Đông Nam - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.1616

3N - 2T

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-RV.1810

3N - 2T

Đông Nam - 2.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-RV.1814

3N - 2T

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.2407

2N - 2T

Đông Nam - 2.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-RV.1507

 

Đông Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-P1.2704

2N - 2T - 77 m²

Đông Nam - 1.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn RV.2416

3N - 2T - 85 m²

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Chưa bán

Căn ERP-RV.2218

3N - 2T

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.1623

2N - 2T

Đông Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn RV.0803

3N - 2T - 85 m²

Đông Nam - 2.xx tỷ

Chưa bán

Căn ERP-RV.1805

2N - 2T

Đông Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.2115

2N - 2T

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán
  • Lotus Central
  • Có 288 kết quả
  • Cập nhật: 06/07/2021 15:01

Căn LTC-B-1511

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-407

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn LTC-A-1410

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-B-606

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-B-1009

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-1411

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-B-1401

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-B-609

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-1511

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-1012A

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn LTC-A-1405

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-1012

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-11A03

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-B-610

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-1506

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-1105

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-1509

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn LTC-B-511

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-705

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-909

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn LTC-B-1410

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-11A06

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-1406

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-B-1006

 

2.xx tỷ

Đã bán