Tp.HCM kiến nghị xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất, rút ngắn thời gian làm thủ tục định giá từ 3 năm xuống còn nửa tháng

Hiện nay, Chính phủ quy định năm phương pháp định giá đất, gồm phương pháp so sánh trực tiếp, phương pháp chiết trừ, phương pháp thu nhập, phương pháp thặng dư, phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

Mới đây, hội đồng thẩm định giá đất Tp.HCM có thông báo về việc thống nhất chủ trương báo cáo UBND TP dự thảo công văn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho TP xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn để trình HĐND Tp.HCM thông qua.

Theo đó, TP kiến nghị được xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tất cả các khu đất, thửa đất (không phân biệt giá trị tính theo Bảng giá đất trên 30 tỉ đồng hay dưới 30 tỉ đồng, đối với các TP trực thuộc Trung ương), thay vì phải thuê đơn vị tư vấn để xác định giá cụ thể theo các phương pháp thẩm định giá. 

Nếu được Chính phủ cho phép thực hiện thì đây là sự thay đổi phương thức định giá đất có tính đột phá khi TP được phép áp dụng phương pháp điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể. Điều này sẽ kéo giảm thời gian làm thủ tục hành chính để xác định giá đất, thẩm định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự án theo các phương pháp định giá đất hiện nay từ trên dưới 3 năm (thậm chí lâu hơn) xuống chỉ còn khoảng 10-15 ngày làm việc. 

Hiện nay, Chính phủ quy định năm phương pháp định giá đất, gồm phương pháp so sánh trực tiếp, phương pháp chiết trừ, phương pháp thu nhập, phương pháp thặng dư, phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. 

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 114 Luật Đất đai 2013 thì cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể, phải áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp để Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình UBND cấp tỉnh quyết định. 

Trên thực tế, các cơ quan có thẩm quyền thường áp dụng phương pháp thặng dư để định giá đất dự án bất động sản, nhà ở thương mại để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. 

Theo các chuyên gia, việc áp dụng phương pháp điều chỉnh giá đất để xác định giá đất nhà đầu tư có thể dự đoán được số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để tính tổng mức đầu tư, đánh giá được tính khả thi hay không khả thi của dự án đầu tư để quyết định đầu tư hoặc không đầu tư.